Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 01-01-2022.

AMBISMART.nl, onderdeel van AMBISMART B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige Algemene voorwaarden.
 2. Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een dienst te bestellen.
 3. Klant: de wederpartij van AMBISMART B.V. handelend onder het domein AMBISMART.nl met wie AMBISMART.nl een Overeenkomst aangaat.
 4. Overeenkomst: Overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een dienst.
 5. Partijen: AMBISMART.nl en Klant gezamenlijk.
 6. Ondernemer: AMBISMART B.V. de rechtspersoon die diensten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan ondernemingen aanbiedt;
 7. Website: de Website zal te bereiken zijn via de URL: https://ddca.nl 
 8. Dienst: zaken, die AMBISMART.nl op haar Website aanbiedt, die tekenbevoegden kunnen bestellen en afrekenen online.

2. Identiteit van de Ondernemer

AMBISMART B.V.

Maaskade 63
3063 NS Rotterdam
Teleoonnummer: 06-48061852
E-mailadres: office@ambismart.nl
KvK nummer: 84468548


Btw-identificatienummer:

3. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant.

2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze Algemene voorwaarden tevens specifieke Product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van Overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. De Overeenkomst


1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en spant hij zicht maximaal in voor het creëren van een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

d. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

e. indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. AMBISMART B.V. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien AMBISMART B.V. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

8. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt AMBISMART B.V. er zorg voor dat – als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor AMBISMART B.V. mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

9. AMBISMART B.V. behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

6. Contactduur en opzegmogelijkheid

 1. U kunt de overeenkomst welke voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en het maandelijks leveren van de SEO rapportage(s) altijd opzeggen, rekening houdend met het volgende. AMBISMART.nl hanteert 1 maand opzegtermijn. Voorbeeld: Indien u op 23 september de opzegging doet, dan stopt de dienstverlening op 1 november. De opzegging van het lidmaatschap is daarom alleen definitief mogelijk met een maand opzegtermijn.
 • De overeenkomst kan stopgezet worden via onze website (account), de klantenservice of per e-mail aan office@ambismart.nl 
 • Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is wordt deze niet automatisch verlengd.

7. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van de diensten en genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw, mogelijke overheidstoelagen en verzendkosten.

8. Levering en Leveringstijd

1. Rapportages worden na betaling door de Klant namens AMBISMART B.V. afgeleverd op de door AMBISMART.nl online vermelde afleveringsdatum. De door AMBISMART.nl aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

2. Leveringen vinden plaats nadat de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst alle opgegeven gegevens versachaft, welke AMBISMART.nl nodig heeft om de landingspagina’s te creëren en te koppelen aan de door Klant opgegeven domein / website.

3. De Klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen.

4. Indien op het beoogde moment van levering noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op tijd de juiste gegevens heeft verschaft aan AMBISMART.nl, dan staat AMBISMART.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de indexeringen van landingspagina’s. In zulk geval zal de Ondernemer, indien mogelijk, het blijven proberen om de juiste login gegevens te verkrijgen van de hostinig / CPANEL van de Klant.

5. Terstond na ontvangst dient de Klant de Diensten te controleren. Indien de Klant de Diensten in slechte toestand ontvangt of diensten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de Diensten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Klant onmiddellijk en wel uiterlijk binnen vierentwintig uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Klant contact opnemen met onze klantenservice via office@ambismart.nl Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van AMBISMART.nl zoals weergegeven in artikel 1 van deze Algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze Algemene voorwaarden.

9. Nakoming Overeenkomst en extra garantie

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat de Dienst geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

10.Overmacht

1. In geval van overmacht is AMBISMART B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. AMBISMART B.V. is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met AMBISMART.nl welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene voorwaarden vermeld. AMBISMART.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

12. Aansprakelijkheid AMBISMART.nl

AMBISMART.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de prestaties van de door AMBISMART.nl geleverde landingspagina’s na oplevering. De dienstverlening bestaat uit het leveren van rapportages om meer inzicht te krijgen in uw resultaten. De aansprakelijkheid van AMBISMART.nl wordt beperkt tot het bedrag van de ‘abonnementskosten’ over één maand. AMBISMART.nl sluit hierbij eventuele vervolgschade inzake een claim verder uit.

13. Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij het aangaan van de Overeenkomst tussen Klant en Ondernemer wordt een betaling van €0,01(zegge 1 eurocent) in rekening gebracht als bevestiging. De betaling van de Dienst zal iedere maand worden afgeschreven van de rekening waarmee de eerste betaling is uitgevoerd op de dinsdag voor levering.

3. Bij de verkoop van Diensten aan Klanten mag de klant in de Algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

14. Klachtenregeling

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De klant dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15. Bezwaar maken

1. Indien de dienst naar mening van de klant niet gelijk is aan de Overeenkomst treedt de klant in overleg met AMBISMART.nl. Aangezien AMBISMART.nl werkt met dienstverlening is bezwaar maken alleen mogelijk indien:

 1. Klant het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en de eventuele gebreken binnen vierentwintig uur per email heeft laten weten aan AMBISMART.nl
 2. Klant hierbij duidelijk heeft aangegeven wat zijn ordernummer is en de klacht duidelijk heeft beschreven.
 3. Klant niets zelf heeft veranderd aan de geleverde Dienst(en) die onder het bezwaar vallen.

2. Indien na onderzoek van AMBISMART.nl blijkt dat de levering wel voldoet aan de Overeenkomst zal AMBISMART.nl in overleg met de klant treden.

3. Indien na onderzoek van AMBISMART.nl blijkt dat de levering niet voldoet aan de Overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende dienst. Aangezien AMBISMART.nl werkt met landingspagina’s en rapportages, heeft de klant in dit geval recht op:

a. Óf gratis ontvangen van de eerstvolgende landingspagina (basis dienst) Deze dienst wordt geleverd op het volgende levermoment, binnen 4 weken.

b. Óf restitutie van waarde van de dienst, hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst. Deze terugbetaling zal binnen 30 dagen geschieden.

4. De prijs uit het voorgaande lid heeft betrekking op de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

16. Persoonsgegevens

Om bestellingen af te ronden maken wij gebruik van uw bedrijfsgegevens. Meer informatie over welke gegevens dit zijn en wat wij hier mee doen vindt u in onze privacyverklaring.

17. Geschillen

Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. AMBISMART.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanvullende dan wel van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

19. Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam Ondernemer]

[ geografisch adres Ondernemer]

[ faxnummer Ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van Ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze Overeenkomst betreffende de verkoop

van de volgende Diensten:

[ aanduiding Dienst ]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten]

– [Naam Klant(en)]

– [Adres klant(en)]

– [Handtekening Klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.